Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Přehled interakcí

Potenciálne interakcie medzi antiretrovírusovou terapiou a rekreačnými drogami

Lieky obsahujúce kobicistat: Genvoya ®, Stribild ®
Lieky obsahujúce ritonavir: Norvir ®, Viekirax ®, Kaletra ®
Lieky obsahujúce alprazolam: Frontin ®, Helex ®, Neurol ®, Xanax ®
Lieky obsahujúce midazolam: Midazolam Accord ®
Lieky obsahujúce diazepam: Apaurin ®, lieky, ktoré majú v názve „diazepam“
Lieky obsahujúce oxazepam: OXAZEPAM LÉČIVA ®
Lieky obsahujúce sildenafil: Viagra ®, Amfidor ®, Balcoga ®, KATORA ®, OLVION ®, Revatio ®, Silfedrem®, TAXIER ®, VINER ®, Vizarsin ®, lieky, ktoré majú v názve „sildenafil“‘
Lieky obsahujúce vardenafil: Levitra ®
Lieky obsahujúce tadalafil: Cialis ®, Gerocilan ®, Rekifre ®, lieky, ktoré majú v názve „tadalafil“
Triumeq® obsahuje lamivudín, abakavir a dolutegravir.

Pozor na možná nebezpečí z užívání drog a léčby HIV!

#image_description_50#

Vzájemné působení látek (interakce) můžete zkontrolovat i na webu:
www.hiv-druginteractions.org/checker

Referencie:
Antoniou T, et al. Interactions between recreational drugs anda ntiretroviral agents. Ann Pharmacother. 2002;36:1598-613.
Hales G, et al. D.Possible fatal interaction between proteasen ihibitors and methamphetamine. Antivir Ther. 2000;5:19.
Mirken B. Danger: possibly fatal interactions between ritonavir and “ecstasy”, some other psychoactive drugs. AIDS Treat News. 1997;265:5.
Henry JA, et al. Fatal interaction between ritonavir and MDMAL. ancet. 1998; 28;352:1751-2.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/lab...

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz